Choď na obsah Choď na menu
 


 

Obrázok

 

 

 

 

SLF je riadnym členom Európskej lakrosovej federácie (ELF) a pridruženými členom Medzinárodnej lakrosovej federácie (ILF), ktorých pravidlá, smernice a rozhodnutia sú pre SLF záväzné a musia byť rešpektované všetkými jej členmi. V SLF sú združené lakrosové kluby a právnické osoby, ktoré majú záujem o rozvoj lakrosu v SR.

Poslaním SLF je poskytovať všestrannú starostlivosť o rozvoj lakrosu na Slovensku, vytvárať podmienky pre jeho rozvoj. Pod pojmom “lakros” sú v platných stanovách SLF myslené nasledujúce športy:

 • Interkros
 • Field lakros
 • Box lakros
 • Ženský lakros
 • a všetky jeho obdoby a napodobneniny odvodené od pôvodného indiánskeho lakrosu Bagattaway

Hlavné činnosti SLFodrazka

 • Vypracováva a schvaľuje koncepciu rozvoja lakrosu v Slovenskej republike.
 • Zriaďuje kluby na území Slovenskej Republiky, vrátane ich materiálno-technického zabezpečovania.
 • Zodpovedá a zabezpečuje za štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky a jej medzinárodný styk.
 • Organizuje medzinárodné lakrosové súťaže.
 • Zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách.
 • Zabezpečovanie odborného vzdelávanie trénerov, rozhodcov a iných špecializovaných skupín členskej základne,
 • Podporuje rozvoj lakrosu vo všetkých jeho kategóriách dospelí (muži, ženy), deti a mládež.
 • Schvaľuje systém a štruktúru súťaží, riadi športovo-technickú činnosť a vydáva licenčný, prestupný a disciplinárny poriadok.

 

SLF - LACROSSE CLUB PRIEVIDZA HAMMERS je členom Slovenskej lakrosovej federácie.

 

Zdroj: http://www.lacrosse.sk